Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg

met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering overleg (CZ) van de

Sociaaleconomische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

 

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop

Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor

zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroeping recht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het Herroeping recht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting Herroeping recht Artikel

11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Branchegarantie

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud

en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud

en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een

afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Herroeping recht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn

handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten

en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of

ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een

manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel

waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie

mogelijk maakt;

Herroeping recht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en

producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt

gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,

digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of

mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese

modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een

overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn

samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam. Handelend onder de

namen picknickmand.nl, picknickmand.be, picnicbag.eu, wijnengeschenken.nl, wijnengeschenken.be, wijnkistje.nl, wijnkistje.be

wineandgifts.com kerstmand.com en kerstmand.be en de fysieke winkel: de Geneughten);

Masha International:

Vestigingsadres; Nieuwendijk 2 5712 EM Someren Nederland

Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres;

Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is; 0031493473496

E-mailadres of ander aan de consument aangeboden elektronisch communicatiemiddel met dezelfde

functionaliteit als email; service@masha-international.com

KvK-nummer; 69431949

Btw-identificatienummer; NL857872497B01

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

De beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;

De beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

Een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en

hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot

stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de

ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de

algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo

spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs

elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze

door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op

andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de

toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale

inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen,

zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale

inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de

ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de

overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor

een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit

onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd

een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de

consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op

een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht

kan;

b.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het Herroeping recht gebruik

kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroeping recht;

  1. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van

toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de

overeenkomst op afstand;

  1. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

  1. indien de consument een Herroeping recht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste

levering.

 

Artikel 6 – Herroeping recht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende

een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag

de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)

verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de

consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de

consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De

ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze

over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd

weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de

consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft

ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de

dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale

inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave

van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,

maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is

geleverd bij niet informeren over Herroeping recht:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroeping recht of

het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na

het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde

bedenktijd.

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft

verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt

de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal

het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de

werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product

slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van

een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer

hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het

Herroeping recht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het Herroeping recht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn Herroeping recht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn

door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de

ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt

de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer.

Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft

de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de

bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk

in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroeping recht ligt bij de

consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de

ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer

aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de

dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een

beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de

ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door

de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige

nakoming van de verbintenis.

De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of

elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot

levering van stadsverwarming, indien:

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroeping recht, de

kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas,

water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een

materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de

nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; hij niet heeft erkend zijn

Herroeping recht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of de ondernemer heeft

nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn Herroeping recht, worden alle aanvullende

overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk

maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door

de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14

dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer

aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft

ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk

tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste

standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet

terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting Herroeping recht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het Herroeping recht, maar

alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de

overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt

waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen

voordoen

Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt

verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de

ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid

krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de

succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij zijn Herroeping recht verliest zodra de ondernemer de

overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een

bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,

goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum

of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die

worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die

duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om

te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar

waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde

afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering

is verbroken;

Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de

consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn Herroeping recht verliest.

 

Artikel 11 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in

btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op

heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan

indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag

waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de

in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid

en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen

en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat

het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie

beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de

overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten

in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,

importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die

verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van

zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en

bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening

van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal

de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De

consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op

eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend

gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen

het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan de in de

vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een

bepaalde periode; tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of

vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend

worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze

verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van

ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de

consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De

opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar

minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuwsen weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend

voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de

overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de

redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur

verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door

de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de

bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de

overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn

aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden

nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is

bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de

desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld

aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de

ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14

dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van

betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente

verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke

incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over

openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende

€ 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument

afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Betreft rembourstoeslagen heeft u de mogelijkheid contact op te nemen met Masha-international.

 

 

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de

klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument

de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de

ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de

datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,

wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van

ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden

ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting

Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar

de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de

klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de

geschillenregeling.

 

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van

overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en

diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de

ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te

Den Haag (www.sgc.nl). Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf

weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te

spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde

rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf

weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het

reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/overons/decommissies/2701/webshop).

De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de

ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn

bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is

behandeld en een einduitspraak is gewezen. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

Artikel 18 – Branchegarantie

Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de

Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend

advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen.

Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is

gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag

van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de

consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele

van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat

deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.

Masha-International levert geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

 

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de

Consumentenbond.

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn

gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een

aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

 

Adres Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

 

 

Masha International 14/14

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan: Masha International

Nieuwendijk 2 5712 EM Someren service@masha-international.com

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van

de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van

de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

[Naam consumenten(en)]

 

[Adres consument(en)]

 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.