Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarde:

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door wijnkistje.nl, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
1.2 In deze algemene voorwaarden word verstaan onder :
-"webwinkel": masha International, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 69431949 . Handelend onder de handelsnamen: wijnkistje.nl,wijngeschenken.be en wijnengeschenken.nl.
-"afnemer": de (potentiële) natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan de webwinkel opdracht geeft tot het uitvoeren van een dienst en/of leveren van een product.
1.3 De webwinkel behoud zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
________________________________________
2. Aanbod en Overeenkomst
2.1 Prijsopgaven of aanbiedingen dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële afnemer tot het doen van een aanbod. De webwinkel is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding tot het doen van een aanbod door de potentiële afnemer geldt als een aanbod en leidt slechts tot een overeenkomst tussen afnemer en webwinkel als aan alle leden van dit artikel is voldaan.
2.2 Het aanbod van de potentiële afnemer als genoemd in lid 1 van dit artikel moet in één van de volgende omstandigheden gedaan zijn:
• de potentiële afnemer heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data via elektronische weg verzonden en door de webwinkel ontvangen;
• de potentiële afnemer heeft nadrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaalde dienst en/of product te willen ontvangen;
• een offerte is door de afnemer schriftelijk akkoord bevonden en door de webwinkel ontvangen ingeval door de webwinkel een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de afnemer is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar de door afnemer opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door de webwinkel herroepen worden in het geval dat de afnemer niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
2.4 Informatie, aanbiedingen, mondelinge mededelingen, (prijs)opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch en/of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De webwinkel garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
________________________________________
3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€) ,exclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief andere heffingen welke door overheidswege zijn opgelegd.
3.2 De afnemer is de prijs verschuldigd die de webwinkel in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan de afnemer heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door de webwinkel worden gecorrigeerd.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
________________________________________
4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan de particuliere koper betalen middels vooruitbetaling via IDeal en creditcard (VISA, Mastercard).
4.2 Bestellingen gedaan door afnemer als zijnde een bedrijf kunnen worden betaald middels een achteraf verstuurde factuur.
4.3 Indien voor de betaalwijze met een creditcard wordt gekozen zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De webwinkel is geen partij in de relatie tussen kaartuitgever en afnemer.
4.4 Ten laste van de afnemer komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten in welke aard dan ook, die de webwinkel, als gevolg van de niet nakoming door de afnemer van diens (betaling-) verplichtingen, heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet tijdige betaling is de webwinkel bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of (verdere) leveringen op te schorten tot het moment waarop de afnemer de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder inbegrepen.
________________________________________
5. levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd of op de door de afnemer opgeven bezorgdatum. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na de door de afnemer opgegeven bezorgdatum. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

5.2 Leveringen vinden plaats op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.3 De afnemer is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is de webwinkel gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter de webwinkel van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de afnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de webwinkel gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
________________________________________
6. afkoelperiode herroeping en ruiling
6.1 De afnemer kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen.

6.2 In geval van ontbinding is de afnemer verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan de webwinkel terug te zenden in de staat waarin de afnemer het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de afnemer.

6.3 Indien de afnemer van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt de webwinkel binnen 10 dagen zorg voor terugbetaling van het door de afnemer aan de webwinkel betaalde middels een bank- of giro overschrijving.
________________________________________
7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht is de webwinkel niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen. De webwinkel is tevens gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
________________________________________
8. persoonsgegevens
8.1 de webwinkel neemt bij het verwerken van persoonsgegeven de nationale wet en regelgeving omtrent privacy in acht
________________________________________
9. toepassing recht
9.1 op elke overeenkomst tussen de webwinkel en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.